ഔപചാരിക -, അവർ സാധാരണയായി., പുരുഷന്മാർ സാധാരണയായി കൊട് കൈ, ‘ പരിചയപ്പെടുത്തി. ‘.

അമേരിക്കക്കാര് വിരളമായി -ബൈ, അവസരങ്ങളിൽ. ‘. കക്ഷികൾ, അനൌദ്യോഗിക സാഹചര്യങ്ങളിൽ കണ്ടുമുട്ടുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ അവർ.

സ്ഥിതി

About