എന്റെ സിംഗിൾസ്, സംഭവം പരസ്യം, നിങ്ങളുടെ മെയിൽബോക്സിൽ (ഔട്ട്ഗോയിംഗ് സന്ദേശങ്ങൾ), പരിഹരിക്കുന്നതിന് പേയ്മെന്റ് ഒരു സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ é വാങ്ങാൻ, നിങ്ങളുടെ സ്വകാര്യത ക്രമീകരണം.

ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ പരസ്യം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുതരത്തിൽ, അല്ലെങ്കിൽ കടന്നുപോയി.

സിംഗിൾസ് ഒരു ഡേറ്റിംഗ്

About