കുറിപ്പ്: ഒരു ചോദ്യം ചാറ്റ് സമർപ്പിക്കുക, അഭിപ്രായം ചിത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചേക്കാം

About