പേപാൽ അംഗീകൃത — (-ആവര്ത്തന) പ്രാരംഭ ഫീസ്. ഈ ചെറിയ ഘട്ടം ഏറ്റവും വ്യാജ. എല്ലാ അംഗീകരിച്ചു അംഗങ്ങൾ., അസംതൃപ്തിയുണ്ട്. ആദ്യ ആഴ്ച ശേഷം നിങ്ങളുടെ അംഗത്വം ‘അടിസ്ഥാന’.

-. സൈറ്റുകൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ ‘ ‘, ‘ (എൻഎസ്എ)’ അല്ലെങ്കിൽ ‘- ‘, മറ്റുള്ളവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക സ്പീഡ് ഡേറ്റിംഗ്, — ഡേറ്റിംഗ്

About