ഡേറ്റിങ്ങ്

ലോകം- — ഡേറ്റിങ്ങ്, പുതിയ ആളുകളെ, സുഹൃത്തുക്കൾ

ഡേറ്റിംഗ് — ഡേറ്റിങ്ങ് ചാറ്റ് അപ്ലിക്കേഷൻ ആൻഡ്രോയിഡ് സ്വതന്ത്ര, എന്ന ഈ നിസ്തുല. മറ്റു വിഭാഗങ്ങൾ: ഓഫീസ്, ഫോട്ടോ, വീഡിയോ എഡിറ്റർമാർ, മാറ്റമില്ല.

കാരണം ലോകം ഡേറ്റിംഗ് — ഡേറ്റിംഗ്, ചാറ്റ് ഇല്ലാതെ എസ്എംഎസ്

About