ഈ പെൺകുട്ടികൾക്ക്, ചില ട്രെൻഡി സംഘടനകൾക്ക്.

കോമ്പിനേഷനുകളും. പച്ച ടി-ഷർട്ട് വെളുത്ത, കൊണ്ട് അപ്പ് ജോടിയായതിനാൽ ഒരു പിങ്ക്, പിങ്ക് ? അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ത്ത ഒരു തോളിൽ പച്ച പ്രിന്റുകൾ ഒരു ധൂമ്രനൂൽ വില്ലു. ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് കാണപ്പെടുന്നു, ചില കറുത്ത വരകളും മുകളിൽ ഭാഗം വില്ലു.

ഫോൺ ഫോട്ടോ

ആർ., ഗെയിംസ് വളരെ.

ആർ

മേൽ ഒരു പെൺകുട്ടി ഗെയിമുകൾ

About