ഒരു സ്വതന്ത്ര ട്രിവിയ ഗെയിം കുറിച്ച്, ചില രാജ്യങ്ങളിൽ, സ്റ്റേറ്റ്സ് പ്രധാന നഗരങ്ങളിലെ, സഫാരി, മോസില്ല ഫയർഫോക്സ്, അല്ലെങ്കിൽ പിന്നീട്, ഒരു പതിപ്പ്, ഐഒഎസ് (ഐഫോൺ, ഐപാഡ്)

About