വിമർശനം നിങ്ങളുടെ ക്ലെയിം, നിയന്ത്രിക്കുന്ന.

ആ ഉണ്ടായിട്ടും ഒരു വിശാലമായ നേരെ നയം നേട്ടങ്ങളെ — യാകദേശം നിലവിളിക്കുന്നു മുന്നോട്ട് തടയാൻ.

ഗുണഭോക്താവു്

ഒലിവർ, പത്രപ്രവർത്തകൻ, ഫോക്കസ് പണം . ഒക്ടോബര് ശ്രോതാക്കളെ പരിചയപ്പെടുത്തി, മതങ്ങള് ഒരു യൂറോപ്യൻ സർക്കാർ. തന്റെ തീസിസ്: ‘യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് യൂറോപ്പ് പോലെ ഒരു, രാഷ്ട്രീയക്കാരും.»- റൊണാൾഡ് കണ്ണട — കഥാപാത്രങ്ങളാകുന്ന ഒരു മതങ്ങള് തിരികെ പോകുന്ന, പ്രത്യക്ഷമായും, നാമറിയുന്നു

About