«പ്രത്യേക വിഭാഗങ്ങൾ സ്വകാര്യ ഡാറ്റ»(.),»-സേവനം (കരാര്)»വിവരിച്ച വിവരങ്ങൾ വിശദമായി.

ദയവായി എന്നെ അറിയിക്കുക ഇ-മെയിൽ വഴി.

ചെയ്തത്

അസാധുവാക്കുക ഈ സമ്മതം, ഉദാഹരണത്തിന്, ഇ-മെയിൽ വഴി വിവരം ഡേറ്റിംഗ്. അസാധുവാക്കുക,»-സേവനം (കരാര്)»

About