പോലെ ഒരു വിവാഹ കൗണ്സിലര്, ബന്ധം പ്രതിസന്ധി, എനിക്ക് സഹായം എന്റെ ക്ലയന്റുകൾ നാവിഗേറ്റ് വഴി നിരവധി കാരണങ്ങൾ വേണ്ടി അവസാനിപ്പിക്കല് ഒരു വിവാഹം, അവിടെ ഒരു അഗാധമായ സത്യം.

ധൈര്യം നിങ്ങളുടെ ശക്തി. വനിതാ, വീടുകളും, നാടകങ്ങൾ ഗോള്ഫ്, ടിവി, മത്സ്യബന്ധന പോകുന്നു. അവർ നല്ല പിതാക്കന്മാർ. എന്നാൽ പരിഗണിക്കുക. നിങ്ങളുടെ ഭാര്യ.»എന്നെ ക്കേണം അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ തുടച്ചു നീക്കിയ. ‘ചിലപ്പോൾ ഈ തിരിച്ചറിവ് ചെയ്യുന്നു. അവരെ ഭയപ്പെട്ടു. ചിലപ്പോൾ അവർ കരയും. ഞാന് നിങ്ങളോടു പറയുന്നു, ഞാൻ കാണാൻ കഴിയും എന്തു, നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പോലെ. നിങ്ങളുടെ ഭാര്യയെ അല്ല. നിങ്ങളുടെ വസ്തുവിൽ. വിറ്റു. നിങ്ങൾ വിജയം ഒരു സ്ത്രീ വെറും, നിങ്ങളുടെ. തലകുലുക്കി. അഭിഭാഷകനായ. വിട്ടാലും, അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്നുള്ള സെക്സ്. നിങ്ങൾ സ്വന്തമാക്കുന്നു. അഭിനിവേശം ഒരിക്കലും, കടം, പൂർണ്ണമായും ഇന്നത്തെ.

അലഞ്ഞു

എത്ര അത് നിങ്ങൾ കാണുക. ഒറ്റനോട്ടത്തിൽ, ഇനി അത് സുഖകരമായ, പിന്നെ അവളോട്:»‘. ‘എന്നാൽ എന്നാൽ നിങ്ങൾ തിരക്കിലാണ്. പോലും അഞ്ചു മിനിറ്റ്. അഞ്ച് മിനിറ്റ് എല്ലാ ദിവസവും.

ഈ സമയം

അതിരുകവിഞ്ഞ അത്താഴം വിദേശ രാവുകൾ. ഞാന് സംസാരിക്കുന്നത് അഞ്ചു മിനിറ്റ് ഒരു ദിവസം, സ്ത്രീ മടങ്ങുകയും. റേറ്റിംഗ്-സൗജന്യ. നീതി മനോഹരമായ ഡയർ ഒരു വിവാഹ കൗണ്സിലര് ഒരു അംഗീകൃത തെറാപ്പിസ്റ്റ്, വ്യക്തിഗത, കോച്ചിങ് ആൻഡ്. ഫോൺ, സ്കൈപ്പ്. ഇ-മെയിൽ. ഈ പോസ്റ്റ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആണ്. വീക്ഷണവും, ആശയം നമ്മുടെ ബ്ലോഗ് ടീം. പ്രധാന ലേഖനങ്ങൾ ബ്ലോഗ് പോസ്റ്റുകൾ. വാർത്താക്കുറിപ്പ്

About