യു. എസ്. എ ചാറ്റ് — ചാറ്റ് നേരെ ദുഃഖം, വിഷമിക്കേണ്ട

നിങ്ങൾ വിഷമിക്കണ്ട. ഒരുപക്ഷേ നിങ്ങളുടെ ബന്ധം. പലപ്പോഴും ഇത് സഹായിക്കുന്നു. സാഹചര്യം നിന്ന് പുറത്ത്, ഇങ്ങനെ ഒരു മൂന്നാം അഭിപ്രായം. അങ്ങനെ പരിഹാരം മറ്റുള്ളവരെ ആവശ്യപ്പെട്ട് ഉപദേശം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൺസൾട്ടന്റ്, നമ്മുടെ യു. എസ് എ ചാറ്റ് ലഭ്യമാണ്. ചിലപ്പോൾ പരിഹാരം കണ്ടെത്താൻ കഴിയും എങ്കിൽ, അതു അറിയിച്ചു. പിന്നെ ശരിയായ വഴി പലപ്പോഴും ഇതിനകം, നിങ്ങളുടെ ദുഃഖം കഴിയും, ഉപദേശം, അവസരങ്ങളും ആവേശകരമായ. രസകരമായ ഒരു സംഭാഷണം പങ്കാളി. നമ്മുടെ ചാറ്റ് പ്രദാനം ഇല്ല പ്രൊഫഷണൽ ഉപദേശം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തെറാപ്പി, നമ്മുടെ അംഗങ്ങൾ. മിക്കവാറും ഒരു ശരിയായ വഴി ഇതിനകം, കാഴ്ചപ്പാട്