രജിസ്ട്രേഷൻ ഡേറ്റിംഗ്

«പ്രത്യേക വിഭാഗങ്ങൾ സ്വകാര്യ ഡാറ്റ»(.),»-സേവനം (കരാര്)»വിവരിച്ച വിവരങ്ങൾ വിശദമായി. ദയവായി എന്നെ അറിയിക്കുക ഇ-മെയിൽ വഴി. ചെയ്തത് അസാധുവാക്കുക ഈ സമ്മതം, ഉദാഹരണത്തിന്, ഇ-മെയിൽ വഴി വിവരം ഡേറ്റിംഗ്. അസാധുവാക്കുക,»-സേവനം (കരാര്)»